Kobra Shredders Range

Kobra+1 SS4 Shredder Kobra_Shredders_Range
Kobra+1 SS4 Shredder
  • Sheet Capacity: 17
  • Strip-Cut
$ 399.00
Kobra+1 SS7 Shredder Kobra_Shredders_Range
Kobra+1 SS7 Shredder
  • Sheet Capacity: 24
  • Strip-Cut
$ 469.00